Previous issue | Next issue | Archive   

Volume 9 (20); 2018

Research Papers

Variants in the 3'-untranslated region of CUL3 is associated with risk of esophageal squamous cell carcinoma
Jin-Long Hu, Xin-Long Hu, Chuang-Xin Lu, Xue-Jiao Chen, Lei Fu, Qian Han, Shun-Dong Cang
J. Cancer 2018; 9(20): 3647-3650. doi:10.7150/jca.27052
[Abstract] [Full text] [PDF]

miRNA-21 and miRNA-223 expression signature as a predictor for lymph node metastasis, distant metastasis and survival in kidney renal clear cell carcinoma
Li Yu, Li Xiang, Jihua Feng, Bocheng Li, Zhibin Zhou, Ji Li, Yan Lin, Yufeng Lv, Donghua Zou, Zhuoqing Lei, Jianfeng Zhang
J. Cancer 2018; 9(20): 3651-3659. doi:10.7150/jca.27117
[Abstract] [Full text] [PDF]

MiR-543 promotes cell proliferation and metastasis of renal cell carcinoma by targeting Dickkopf 1 through the Wnt/β-catenin signaling pathway
Zhi-yuan Chen, Yang Du, Lei Wang, Xiu-heng Liu, Jia Guo, Xiao-dong Weng
J. Cancer 2018; 9(20): 3660-3668. doi:10.7150/jca.27124
[Abstract] [Full text] [PDF]

Luteolin exerts an anticancer effect on gastric cancer cells through multiple signaling pathways and regulating miRNAs
Yansong Pu, Tao Zhang, Jianhua Wang, Zhijun Mao, Baojun Duan, Yanbin Long, Fei Xue, Dong Liu, Sida Liu, Zengzhan Gao
J. Cancer 2018; 9(20): 3669-3675. doi:10.7150/jca.27183
[Abstract] [Full text] [PDF]

Neoadjuvant Chemotherapy with Fluorouracil plus Nedaplatin or Cisplatin for Locally Advanced Nasopharyngeal Carcinoma: a Retrospective Study
Tongxin Liu, Quanquan Sun, Jing Chen, Bin Li, Weifeng Qin, Fangzheng Wang, Zhimin Ye, Fujun Hu
J. Cancer 2018; 9(20): 3676-3682. doi:10.7150/jca.27198
[Abstract] [Full text] [PDF]

How much margin do we need for pelvic lymph nodes irradiation in the era of IGRT?
Zhikai Liu, Xia Liu, Fuquan Zhang, Ke Hu
J. Cancer 2018; 9(20): 3683-3689. doi:10.7150/jca.27220
[Abstract] [Full text] [PDF]

The prognostic value of long noncoding RNA ZEB1-AS1 on clinical outcomes in human cancer
Ying Wu, Ming Ding, Shuzhen Wei, Ting Wu, Rongrong Xu, Xiaoli Zhu, Hongbing Liu
J. Cancer 2018; 9(20): 3690-3698. doi:10.7150/jca.27263
[Abstract] [Full text] [PDF]

Survival analysis for lung adenosquamous carcinoma patients with brain metastasis
Feng Pan, Shaohua Cui, Weimin Wang, Aiqin Gu, Liyan Jiang
J. Cancer 2018; 9(20): 3707-3712. doi:10.7150/jca.27441
[Abstract] [Full text] [PDF]

LncRNA GACAT1 Promotes Gastric Cancer Cell Growth, Invasion And Migration By Regulating MiR-149-mediated Of ZBTB2 And SP1
Xiaoqing Shi, Xiaoqin Wang, Yimin Hua
J. Cancer 2018; 9(20): 3715-3722. doi:10.7150/jca.27546
[Abstract] [Full text] [PDF]

Breast cancer stem cell markers CD44 and ALDH1A1 in serum: distribution and prognostic value in patients with primary breast cancer
Yanan Kong, Ning Lyu, Jiali Wu, Hailin Tang, Xinhua Xie, Lu Yang, Xing Li, Weidong Wei, Xiaoming Xie
J. Cancer 2018; 9(20): 3728-3735. doi:10.7150/jca.28032
[Abstract] [Full text] [PDF]

Activated Tumor-infiltrating Fibroblasts Predict Worse Prognosis in Breast Cancer Patients
Guoming Hu, Feng Xu, Kefang Zhong, Shimin Wang, Liming Huang, Wei Chen
J. Cancer 2018; 9(20): 3736-3742. doi:10.7150/jca.28054
[Abstract] [Full text] [PDF]

Short Research Communication

Nucleolar stress: is there a reverse version?
Lu Lu, Huimei Yi, Chao Chen, Shichao Yan, Hui Yao, Guangchun He, Guifei Li, Yiqun Jiang, Tuo Deng, Xiyun Deng
J. Cancer 2018; 9(20): 3723-3727. doi:10.7150/jca.27660
[Abstract] [Full text] [PDF]

Review

Oncogenic virus-induced aerobic glycolysis and tumorigenesis
Li Yu, Xun Chen, Liantang Wang, Shangwu Chen
J. Cancer 2018; 9(20): 3699-3706. doi:10.7150/jca.27279
[Abstract] [Full text] [PDF]

Letter

Preoperative Serum and Intra-platelet Serotonin in Prognosis: Useful or Useless?
Qinling Yang, Sushun Liu, Chaoling Deng, Bo Shu, Jingyao Zhang, Mimi Zhai
J. Cancer 2018; 9(20): 3713-3714. doi:10.7150/jca.27497
[Abstract] [Full text] [PDF]