Issue cover v14i14

Previous issue | Next issue | Archive | Cover PDF   

Volume 14 (14); 2023

Research Papers

Graphic abstract

Knowledge mapping and current trends of global research on snoRNA in the field of cancer
Runsen Xu, Lina Wang, Junhui Hou, Xia Wang, Yibing Wang, Kefeng Wang
J. Cancer 2023; 14(14): 2596-2607. doi:10.7150/jca.87196
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Melatonin Potentiates Sensitivity to 5-Fluorouracil in Gastric Cancer Cells by Upregulating Autophagy and Downregulating Myosin Light-Chain Kinase
Xiaorui Shi, Hongxia Li, Zhangyong Dan, Chuanlin Shu, Rumeng Zhu, Qingling Yang, Yi Wang, Huaqing Zhu
J. Cancer 2023; 14(14): 2608-2618. doi:10.7150/jca.85353
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Validation the role of desmocollin-2 in osteosarcoma based on single cell and bulk RNA seq and experimental analyses
Jiaxing Zeng, Yu Sun, Yunan Man, Haijun Tang, Long Xie, Maolin He
J. Cancer 2023; 14(14): 2619-2632. doi:10.7150/jca.87411
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

SEMA4A promotes prostate cancer invasion: involvement of tumor microenvironment
Xiao Liu, Weiwei Tan, Weiqi Wang, Tingting Feng, Chunni Wang, Lin Wang, Wei Zhou
J. Cancer 2023; 14(14): 2633-2643. doi:10.7150/jca.86739
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Doublet or Triplet Antiemetic Prophylaxis for Nausea and Vomiting Induced by Trastuzumab Deruxtecan: an Open-Label, Randomized, and Multicenter Exploratory Phase 2 Study
Hirotoshi Iihara, Mototsugu Shimokawa, Hiroko Bando, Yoshimi Niwa, Yutaka Mizuno, Yoshihiro Kawaguchi, Mika Kitahora, Akari Murakami, Masaaki Kawai, Kazushige Ishida, Makoto Takeuchi, Kazuhiro Ishihara, Tomokazu Iyoda, Takumi Nakada, Atsuko Ogiso, Yasuyuki Kojima, Fumiyoshi Kumagai, Aya Sawa, Ryutaro Mori, Kosuke Higuchi, Tomoko Furuta, Yoshiaki Kamei, Masami Tsuchiya, Azusa Terasaki, Senri Yamamoto, Mai Kitazawa, Mai Okazaki, Akio Suzuki, Manabu Futamura
J. Cancer 2023; 14(14): 2644-2654. doi:10.7150/jca.87169
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Identification of Tumor Antigens and Immune Subtypes of High-grade Serous Ovarian Cancer for mRNA Vaccine Development
Yanxuan Wu, Zhifeng Li, Hong Lin, Hongbiao Wang
J. Cancer 2023; 14(14): 2655-2669. doi:10.7150/jca.87184
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Reduced FANCE Confers Genomic Instability and Malignant Behavior by Regulating Cell Cycle Progression in Endometrial Cancer
Chunying Zheng, Zhen Ren, Hongliang Chen, Xiaorui Yuan, Suye Suye, Huan Yin, Chun Fu
J. Cancer 2023; 14(14): 2670-2685. doi:10.7150/jca.86348
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Colon Adenoma After Diagnosis of Immune Checkpoint Inhibitor-mediated Colitis
Antonio Pizuorno Machado, Malek Shatila, Enrico N. De Toni, Helga-Paula Török, Jessica Philpott, Dan Zhao, Yan Zhou, Krishnavathana Varatharajalu, Mehnaz A. Shafi, Hao Chi Zhang, Anusha S. Thomas, Yinghong Wang
J. Cancer 2023; 14(14): 2686-2693. doi:10.7150/jca.86635
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Accuracy analysis of different dose calculation algorithms for locally advanced pancreatic cancer stereotactic body radiotherapy
Yongchun Song, Xuyao Yu, Yuwen Wang, Yang Dong, Zhiyong Yuan
J. Cancer 2023; 14(14): 2694-2699. doi:10.7150/jca.87596
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Brucine suppresses proliferation and promotes apoptosis of human cholangiacarcinoma cells via the inhibition of COX2 expression
Qiang Kang, Kai Zheng, Gai-Ming Jiang, Yu-Kai Li, Yu-Bo Liang, Qin Geng, Chun-Hang Qian, Qing-Bo Wang, Zhong-Yin He, Song-Quan Huang, Chen Yang, Jing Li, Yue-Hua Li, Yang Ke
J. Cancer 2023; 14(14): 2700-2706. doi:10.7150/jca.87514
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Traditional Chinese medicine as a novel therapy for colorectal cancer by modulating intestinal flora
Yushan Dong, Jingyu Chen, Heng Sun, Yuhan Chen, Yan Jiao, Weikuan Gu, Hong Chen, Songjiang Liu
J. Cancer 2023; 14(14): 2720-2725. doi:10.7150/jca.87719
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

FDG-PET/CT Provides Clues on Bone Marrow Involvement in Follicular Lymphoma and Carries Important Prognostic Information
Yaoyao Jing, Yafang Chen, Yong Yu, Haifeng Zhao, Hongliang Yang, Bei Sun, Xiaofang Wang
J. Cancer 2023; 14(14): 2726-2738. doi:10.7150/jca.87523
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

A Positive Feedback Loop of E2F4-Mediated Activation of MNX1 Regulates Tumour Progression in Colorectal Cancer
Jia-Ke Li, Hai Liu, Hui-Wen Zhang, Jun Li, Zhuo-Tao Liang
J. Cancer 2023; 14(14): 2739-2750. doi:10.7150/jca.86718
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Review

Graphic abstract

The Dual Effects of Exosomes on Glioma: A Comprehensive Review
Maowen Luo, Xingzhao Luan, Gen Jiang, Luxia Yang, Kekun Yan, Shenjie Li, Wei Xiang, Jie Zhou
J. Cancer 2023; 14(14): 2707-2719. doi:10.7150/jca.86996
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]