Issue cover v10i21

Previous issue | Next issue | Archive | Cover PDF   

Volume 10 (21); 2019

Research Papers

Heavy-Ion Carbon Radiation Regulates Long Non-Coding RNAs in Cervical Cancer HeLa Cells
Zhi Yang, Qingying Gu, Ying Wang, Bo Liu, Guangming Zhou, Chunlin Shao, Jing Ruan, Renbing Jia, Shengfang Ge
J. Cancer 2019; 10(21): 5022-5030. doi:10.7150/jca.30846
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Down-regulation of miR-30a-5p is Associated with Poor Prognosis and Promotes Chemoresistance of Gemcitabine in Pancreatic Ductal Adenocarcinoma
Liangjing Zhou, Shengnan Jia, Guoping Ding, Mingjie Zhang, Weihua Yu, Zhengrong Wu, Liping Cao
J. Cancer 2019; 10(21): 5031-5040. doi:10.7150/jca.31191
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Treatment of Relapsed/Refractory Hodgkin Lymphoma: Real-World Data from the Czech Republic and Slovakia
Zdeněk Král, Jozef Michalka, Heidi Móciková, Jana Marková, Alice Sýkorová, David Belada, Alexandra Jungová, Samuel Vokurka, Marie Lukášová, Vít Procházka, Juraj Ďuraš, Roman Hájek, Ladislav Dušek7,Ľuboš Drgoňa, Miriam Ladická, Veronika Ballová, Andrej Vranovský
J. Cancer 2019; 10(21): 5041-5048. doi:10.7150/jca.29308
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Preoperative AFU Is a Useful Serological Prognostic Predictor for Colorectal Liver Oligometastasis Patients Undergoing Hepatic Resection
Yuxiang Deng, Yujie Zhao, Wenhua Fan, Jianhong Peng, Xiao Luo, Yiwen Mo, Binyi Xiao, Lin Zhang, Zhizhong Pan
J. Cancer 2019; 10(21): 5049-5056. doi:10.7150/jca.31539
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Safety and Effectiveness of De-escalated Radiation Dose in T1-3 Nasopharyngeal Carcinoma: A Propensity Matched Analysis
Xin Wang, Youyou Wang, Shengpeng Jiang, Jinlin Zhao, Peiguo Wang, Ximei Zhang, Fengming Wang, Zhenzhen Yin, Ping Wang
J. Cancer 2019; 10(21): 5057-5064. doi:10.7150/jca.33303
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Impact of Polymorphisms in Casein Kinase 1 Epsilon and Environmental Factors in Oral Cancer Susceptibility
Shu-Hui Lin, Mu-Kuan Chen, Julia Hueimei Chang, Bharath Kumar Velmurugan, Madhavi Annamanedi, Shih-Chi Su, Kun-Tu Yeh, Shun-Fa Yang
J. Cancer 2019; 10(21): 5065-5069. doi:10.7150/jca.34592
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Epigenetic activation of hepatocyte growth factor is associated with epithelial-mesenchymal transition and clinical outcome in non-small cell lung cancer
Jun Yin, Weimin Hu, Xingyang Xue, Wenfan Fu, Lu Dai, Zeyong Jiang, Shengpeng Zhong, Boyun Deng, Jian Zhao
J. Cancer 2019; 10(21): 5070-5081. doi:10.7150/jca.30034
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

The Kinetic Changes of Systemic Inflammatory Factors during Bevacizumab Treatment and Its Prognostic Role in Advanced Non-small Cell Lung Cancer Patients
Butuo Li, Shijiang Wang, Cheng Li, Meiying Guo, Yiyue Xu, Xindong Sun, Jinming Yu, Linlin Wang
J. Cancer 2019; 10(21): 5082-5089. doi:10.7150/jca.30478
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Diagnostic Value of Plasma MicroRNAs for Lung Cancer Using Support Vector Machine Model
Wei Wang, Mingcui Ding, Xiaoran Duan, Xiaolei Feng, Pengpeng Wang, Qingfeng Jiang, Zhe Cheng, Wenjuan Zhang, Songcheng Yu, Wu Yao, Liuxin Cui, Yongjun Wu, Feifei Feng, Yongli Yang
J. Cancer 2019; 10(21): 5090-5098. doi:10.7150/jca.30528
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Clinicopathologic and Prognostic Significance of Thymopoietin-α Overexpression in Gastric Cancer
Ding-Ping Sun, Phui-Ly Liew, Chih-Chan Lin, Shih-Ting Hung, Tai-Chi Chen, Chia-Lang Fang, Kai-Yuan Lin
J. Cancer 2019; 10(21): 5099-5107. doi:10.7150/jca.30738
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Depth of Response was Associated with Progression-Free Survival in Patients with Advanced Non-small Cell Lung Cancer treated with EGFR-TKI
Yu-Tao Liu, Kai Zhang, Cheng-Cheng Li, Xing-Sheng Hu, Jun Jiang, Xue-Zhi Hao, Yan Wang, Jun-Ling Li, Pu-Yuan Xing, Sheng Yang, Xin Zhang, Guo-Qiang Wang, Shang-Li Cai, Yuan-Kai Shi
J. Cancer 2019; 10(21): 5108-5113. doi:10.7150/jca.33450
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Sinularin exerts anti-tumor effects against human renal cancer cells relies on the generation of ROS
Qi Ma, Xiang-Yu Meng, Ke-Rong Wu, Jian-Zhou Cao, Rui Yu, Ze-Jun Yan
J. Cancer 2019; 10(21): 5114-5123. doi:10.7150/jca.31232
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Comprehensive biomarker analyses identifies HER2, EGFR, MET RNA expression and thymidylate synthase 5'UTR SNP as predictors of benefit from S-1 adjuvant chemotherapy in Japanese patients with stage II/III gastric cancer
Takaki Yoshikawa, Toru Aoyama, Kentaro Sakamaki, Takasi Oshima, Joyce Lin, Shenli Zhang, Nur Sabrina Sapari, Richie Soong, Iain Tan, Xiu Bin Chan, Dan Bottomley, Lindsay C Hewitt, Tomio Arai, Bin Tean Teh, David Epstein, Takashi Ogata, Yoichi Kameda, Yohei Miyagi, Akira Tsuburaya, Satoshi Morita, Heike I Grabsch, Patrick Tan
J. Cancer 2019; 10(21): 5130-5138. doi:10.7150/jca.34741
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

An NF90/long noncoding RNA-LET/miR-548k feedback amplification loop controls esophageal squamous cell carcinoma progression
Jianqing Lin, Zhiyao Chen, Shanhu Wu, Wenbo Huang, Feng Chen, Zhijun Huang
J. Cancer 2019; 10(21): 5139-5152. doi:10.7150/jca.30816
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Targeting immunotherapy for bladder cancer by using anti-CD3 × CD155 bispecific antibody
Wanru Ma, Juan Ma, Ting Lei, Man Zhao, Man Zhang
J. Cancer 2019; 10(21): 5153-5161. doi:10.7150/jca.29937
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Diagnostic and prognostic biomarkers of Human Leukocyte Antigen complex for hepatitis B virus-related hepatocellular carcinoma
Xiang-Kun Wang, Xi-Wen Liao, Cheng-Kun Yang, Ting-Dong Yu, Zheng-Qian Liu, Yi-Zhen Gong, Ke-Tuan Huang, Xian-Min Zeng, Chuang-Ye Han, Guang-Zhi Zhu, Wei Qin, Tao Peng
J. Cancer 2019; 10(21): 5173-5190. doi:10.7150/jca.29655
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Differential impact of classical and non-canonical NF-κB pathway-related gene expression on the survival of breast cancer patients
Nancy Adriana Espinoza-Sánchez, Balázs Győrffy, Ezequiel M. Fuentes-Pananá, Martin Götte
J. Cancer 2019; 10(21): 5191-5211. doi:10.7150/jca.34302
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

AIB1 predicts tumor response to definitive chemoradiotherapy and prognosis in cervical squamous cell carcinoma
Zhenfeng Zhao, Shuguang Zhou, Wenyu Li, Fei Zhong, Heping Zhang, Lei Sheng, Yue Li, Meng Xu, Jifei Xu, Lei Zhan, Bao Li, Fan Wang, Dan Xie, Zhuting Tong
J. Cancer 2019; 10(21): 5212-5222. doi:10.7150/jca.31697
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

ITGB4 is a novel prognostic factor in colon cancer
Meng Li, Xia Jiang, Guiqi Wang, Congjie Zhai, Ying Liu, Hongyan Li, Yan Zhang, Weifang Yu, Zengren Zhao
J. Cancer 2019; 10(21): 5223-5233. doi:10.7150/jca.29269
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

CD103+ tumor-infiltrating lymphocytes predict favorable prognosis in patients with esophageal squamous cell carcinoma
Yifan Chu, Jing Liao, Jinqing Li, Yongchun Wang, Xingjuan Yu, Junfeng Wang, Xiue Xu, Liyan Xu, Limin Zheng, Jing Xu, Lian Li
J. Cancer 2019; 10(21): 5234-5243. doi:10.7150/jca.30354
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

8-bromo-7-methoxychrysin targets NF-κB and FoxM1 to inhibit lung cancer stem cells induced by pro-inflammatory factors
Qing Yuan, Min Wen, Chang Xu, A Chen, Ye-Bei Qiu, Jian-Guo Cao, Jian-Song Zhang, Zhen-Wei Song
J. Cancer 2019; 10(21): 5244-5255. doi:10.7150/jca.30143
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Hypermethylation of BRM promoter plays oncogenic roles in development of clear cell renal cell carcinoma
Ru Fang, Qiuyuan Xia, Jing Sun, Hao Zha ng, Yan Liang, Xiaotong Wang, Xuan Wang, Henghui Ma, Xiaojun Zhou, Yang Cheng, Qiu Rao
J. Cancer 2019; 10(21): 5256-5263. doi:10.7150/jca.30098
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

DNA methylation biomarkers in stool for early screening of colorectal cancer
Jie Chen, Haipeng Sun, Weisen Tang, Lin Zhou, Xi Xie, Zhan Qu, Mengfei Chen, Shunyao Wang, Ting Yang, Ying Dai, Yongli Wang, Tangjie Gao, Qiao Zhou, Zhuo Song, Mingmei Liao, Weidong Liu
J. Cancer 2019; 10(21): 5264-5271. doi:10.7150/jca.34944
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Development and validation of a nomogram for predicting cancer-specific survival in patients with Wilms' tumor
Zhenyu Pan, Haisheng You, Qingting Bu, Xiaojie Feng, Fanfan Zhao, Yuanjie Li, Jun Lyu
J. Cancer 2019; 10(21): 5299-5305. doi:10.7150/jca.32741
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

5-Hydroxymethylcytosine and ten-eleven translocation dioxygenases in head and neck carcinoma
Kiyoshi Misawa, Satoshi Yamada, Masato Mima, Takuya Nakagawa, Tomoya Kurokawa, Atsushi Imai, Daiki Mochizuki, Kotaro Morita, Ryuji Ishikawa, Shiori Endo, Yuki Misawa
J. Cancer 2019; 10(21): 5306-5314. doi:10.7150/jca.34806
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Short Research Communication

Dual role of KRT17: development of papillary renal cell tumor and progression of conventional renal cell carcinoma
Donat Peter Sarlos, Maria V Yusenko, Lehel Peterfi, Arpad Szanto, Gyula Kovacs
J. Cancer 2019; 10(21): 5124-5129. doi:10.7150/jca.32579
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Reviews

Emerging roles of circRNA in formation and progression of cancer
Yuting Yin, Jiali Long, Qinglian He, Yuling Li, Yanqiu Liao, Peishan He, Wei Zhu
J. Cancer 2019; 10(21): 5015-5021. doi:10.7150/jca.30828
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Update on current pancreatic treatments: from molecular pathways to treatment
Konstantinos Sapalidis, Christoforos Kosmidis, Varvara Funtanidou, Athanasios Katsaounis, Amastasios Barmpas, George Koimtzis, Stylianos Mantalobas, Vyron Alexandrou, Zoi Aidoni, Charilaos Koulouris, Efstathios Pavlidis, Dimitrios Giannakidis, Valeriu Surlin, Stelian Pantea, Victor Strambu, Rogoveanu Otilia Constantina, Aikaterini Amaniti, Paul Zarogoulidis, Stelian Mogoantă, Isaak Kesisoglou, Chrysanthi Sardeli
J. Cancer 2019; 10(21): 5162-5172. doi:10.7150/jca.36300
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

The Efficacy and The Safety of Ultrasound-guided Ablation Therapy for Treating Papillary Thyroid Microcarcinoma
Jifan Chen, Jing Cao, Fuqiang Qiu, Pintong Huang
J. Cancer 2019; 10(21): 5272-5282. doi:10.7150/jca.36289
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Kangai Injection Combined with Platinum-based Chemotherapy for the Treatment of Stage III/IV Non-Small Cell Lung Cancer: A Meta-analysis and Systematic Review of 35 Randomized Controlled Trials
Hongxiao Li, Yuejin Ji, Shiping Zhang, Zishan Gao, Cheng Hu, Rilei Jiang, Meijuan Chen, Guochun Li, Xu Zhang
J. Cancer 2019; 10(21): 5283-5298. doi:10.7150/jca.31928
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]