Issue cover v13i11

Previous issue | Next issue | Archive | Cover PDF   

Volume 13 (11); 2022

Research Papers

Graphic abstract

Hypoxia-induced LINC00674 facilitates hepatocellular carcinoma progression by activating the NOX1/mTOR signaling pathway
Ning Zhu, Xiaohong Chen, Junjun Zhao, Lijuan Fang, Yingmin Yao, Feifei Zhou, Liang Tao, Qiuran Xu
J. Cancer 2022; 13(11): 3177-3188. doi:10.7150/jca.76458
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

The Effect of Intraoperative Fentanyl Consumption on Prognosis of Colorectal Liver Metastasis treated by Simultaneous Resection: A Propensity Score Matching Analysis
Yizhou Zhang, Qichen Chen, Xiao Chen, Mingzhu Zhang, Peng Li, Zhen Huang, Hong Zhao, Hongliang Wu
J. Cancer 2022; 13(11): 3189-3198. doi:10.7150/jca.74674
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Identification of circadian clock genes as regulators of immune infiltration in Hepatocellular Carcinoma
Zhen Zhang, Zicheng Liang, Wenhui Gao, Shuxian Yu, Zongwei Hou, Kexin Li, Puhua Zeng
J. Cancer 2022; 13(11): 3199-3208. doi:10.7150/jca.71925
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Sex differences in hepatocellular carcinoma indicated BEX4 as a potential target to improve efficacy of lenvatinib plus immune checkpoint inhibitors
Lu Liu, Kangkang Yu, Chong Huang, Meisi Huo, Xiaoqi Li, Ruiqi Yin, Chuanmiao Liu, Lu Lu, Huaping Sun, Jubo Zhang
J. Cancer 2022; 13(11): 3221-3233. doi:10.7150/jca.73051
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Combination of Metformin and Sorafenib Induces Ferroptosis of Hepatocellular Carcinoma Through p62-Keap1-Nrf2 Pathway
Kezhong Tang, Qing Chen, Yanmo Liu, Lantian Wang, Wenjie Lu
J. Cancer 2022; 13(11): 3234-3243. doi:10.7150/jca.76618
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Evaluation of the necessity of Pulmonary Ligament Lymph Node Dissection for Upper Lobe Stage IB NSCLC: A Propensity Score-matched Study
Feng Wang, Xiangyang Yu, Yi Han, Lanjun Zhang, Shuku Liu
J. Cancer 2022; 13(11): 3244-3250. doi:10.7150/jca.76108
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Analysis of MUC6 Genetic Variants on the Clinicopathologic Characteristics of Patients with Hepatocellular Carcinoma
Hsiang-Lin Lee, Yi-Chung Chien, Hsiang-Ling Wang, Chun-Hung Hua, Liang-Chih Liu, Guo-Wei Wu, Li-Yuan Bai, Shun-Fa Yang, Yung-Luen Yu
J. Cancer 2022; 13(11): 3251-3257. doi:10.7150/jca.75754
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Peroxiredoxin 5 protects HepG2 cells from ethyl β-carboline-3-carboxylate-induced cell death via ROS-dependent MAPK signalling pathways
Dan-Ping Xie, Yi-Xi Gong, Jaihyung Lee, Eui Man Jeong, Chen-Xi Ren, Xiao-Yu Guo, Ying-Hao Han, Yu-Dong Cui, Seung-Jae Lee, Taeho Kwon, Hu-Nan Sun
J. Cancer 2022; 13(11): 3258-3267. doi:10.7150/jca.76663
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Downregulation of AKT/mTOR signaling pathway for Salmonella-mediated autophagy in human anaplastic thyroid cancer
Li-Hsien Wu, Christian R. Pangilinan, Che-Hsin Lee
J. Cancer 2022; 13(11): 3268-3279. doi:10.7150/jca.75163
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Reviews

Graphic abstract

Regulation of Tumor and Metastasis Initiation by Chemokine Receptors
Anthony DiNatale, Maria Sofia Castelli, Bradley Nash, Olimpia Meucci, Alessandro Fatatis
J. Cancer 2022; 13(11): 3160-3176. doi:10.7150/jca.72331
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

KRAS as a Key Oncogene in the Clinical Precision Diagnosis and Treatment of Pancreatic Cancer
Manxiong Dai, Shaofeng Chen, Xiong Teng, Kang Chen, Wei Cheng
J. Cancer 2022; 13(11): 3209-3220. doi:10.7150/jca.76695
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Immunomodulatory Effect of Traditional Chinese Medicine Combined with Systemic Therapy on Patients with Liver Cancer: A Systemic Review and Network Meta-analysis
Qing Pu, Lihua Yu, Xinhui Wang, Huiwen Yan, Yuqing Xie, Yuyong Jiang, Zhiyun Yang
J. Cancer 2022; 13(11): 3280-3296. doi:10.7150/jca.74829
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]