Previous issue | Archive   

Volume 13 (15); 2022

Research Papers

Graphic abstract

B2M mutation paves the way for immune tolerance in pathogenesis of Epstein-Barr virus positive diffuse large B-cell lymphomas
Miaoxia He, Bin Liu, Gusheng Tang, Lijuan Jiao, Xuefei Liu, Shuyi Yin, Tao Wang, Jie Chen, Lei Gao, Xiong Ni, Libin Wang, Lili Xu, Jianmin Yang
J. Cancer 2022; 13(15): 3598-3605. doi:10.7150/jca.75813
[Abstract] [Full text] [PDF]


Graphic abstract

Expression of Programmed Death Ligand-2 is associated with Prognosis in Nasopharyngeal Carcinoma Microenviroment
Aixin Li, Weijun Wu, Shengling Deng, Qiao Yang, Junyan He, Haibiao Wu, Haiyun Wang, Jiaxing Zhang, Qisheng Feng, Jianyong Shao, Yixin Zeng, Manbo Cai
J. Cancer 2022; 13(15): 3606-3614. doi:10.7150/jca.77643
[Abstract] [Full text] [PDF]


Graphic abstract

Bcl-6-dependent risk stratification by nuclear expression of Peli1 in diffuse large B-cell lymphoma
Ki Rim Lee, Jeong-Ok Lee, Jong Seok Lee, Jin Ho Paik
J. Cancer 2022; 13(15): 3615-3622. doi:10.7150/jca.67569
[Abstract] [Full text] [PDF]


Graphic abstract

Integrated Clinical and Prognostic Analysis of the m6A RNA Methylation Regulator YTHDF3 in Pan-Cancer and its Correlation with Cancer Cell Proliferation
Leiqun Cao, Bingjie Zeng, Yulan Wang, Xianzhao Wang, Yueyang Qin, Congcong Zhang, Mengyi Wu, Jiayi Wang, Xiao Zhang, Lifang Ma
J. Cancer 2022; 13(15): 3623-3639. doi:10.7150/jca.78403
[Abstract] [Full text] [PDF]


Graphic abstract

KIF4A drives gliomas growth by transcriptional repression of Rac1/Cdc42 to induce cytoskeletal remodeling in glioma cells
Hui Zhang, Seng Meng, Kun Chu, Sufang Chu, Yue-Chao Fan, Jin Bai, Zheng-Quan Yu
J. Cancer 2022; 13(15): 3640-3651. doi:10.7150/jca.77238
[Abstract] [Full text] [PDF]


Graphic abstract

miR-143 mediates abiraterone acetate resistance by regulating the JNK/Bcl-2 signaling pathway in prostate cancer
Yigeng Feng, Hongwen Cao, Wenyang Zhao, Lei Chen, Dan Wang, Renjie Gao
J. Cancer 2022; 13(15): 3652-3659. doi:10.7150/jca.78246
[Abstract] [Full text] [PDF]


Graphic abstract

miR-140-3p enhances the sensitivity of LUAD cells to antitumor agents by targeting the ADAM10/Notch pathway
Hao Meng, Bo Li, Wei Xu, Renquan Ding, Shiguang Xu, Qiong Wu, Yingshi Zhang
J. Cancer 2022; 13(15): 3660-3673. doi:10.7150/jca.78835
[Abstract] [Full text] [PDF]

Review

Graphic abstract

Understanding the Dual Roles of CircHIPK3 in Tumorigenesis and Tumor Progression
Zeyu Wei, Yijia Shi, Changning Xue, Mengna Li, Jianxia Wei, Guiyuan Li, Wei Xiong, Ming Zhou
J. Cancer 2022; 13(15): 3674-3686. doi:10.7150/jca.78090
[Abstract] [Full text] [PDF]