Issue cover v10i19

Previous issue | Next issue | Archive | Cover PDF   

Volume 10 (19); 2019

Research Papers

CD68- and CD163-positive tumor infiltrating macrophages in non-metastatic breast cancer: a retrospective study and meta-analysis
Chao Ni, Liu Yang, Qiuran Xu, Hongjun Yuan, Wei Wang, Wenjie Xia, Dihe Gong, Wei Zhang, Kun Yu
J. Cancer 2019; 10(19): 4463-4472. doi:10.7150/jca.33914
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

POM121 is identified as a novel prognostic marker of oral squamous cell carcinoma
Haoran Ma, Lijuan Li, Lizhou Jia, Aixiu Gong, Aitao Wang, Lingli Zhang, Mingyan Gu, Genxiong Tang
J. Cancer 2019; 10(19): 4473-4480. doi:10.7150/jca.33368
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Regional biomechanical imaging of liver cancer cells
Weiwei Pei, Jiayao Chen, Chao Wang, Suhao Qiu, Jianfeng Zeng, Mingyuan Gao, Bin Zhou, Dan Li, Michael S. Sacks, Lin Han, Hong Shan, Wentao Hu, Yuan Feng, Guangming Zhou
J. Cancer 2019; 10(19): 4481-4487. doi:10.7150/jca.32985
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

CDK5RAP3 Inhibits the Translocation of MCM6 to Influence the Prognosis in Gastric Cancer
Qi-Yue Chen, Li-Chao Liu, Jia-Bin Wang, Jian-Wei Xie, Jian-Xian Lin, Jun Lu, Long-Long Cao, Mi Lin, Ru-Hong Tu, Chang-Ming Huang, Ping Li, Chao-Hui Zheng
J. Cancer 2019; 10(19): 4488-4498. doi:10.7150/jca.32208
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Galangin inhibits epithelial-mesenchymal transition and angiogenesis by downregulating CD44 in glioma
Daliang Chen, Dengfeng Li, Xiao-bing Xu, Shengcong Qiu, Shi Luo, Erning Qiu, Ziyun Rong, Ji Zhang, Dahai Zheng
J. Cancer 2019; 10(19): 4499-4508. doi:10.7150/jca.31487
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Combination of quercetin and cisplatin enhances apoptosis in OSCC cells by downregulating xIAP through the NF-κB pathway
Xin Li, Shu Guo, Xi-Kun Xiong, Bao-Ying Peng, Jun-Ming Huang, Mei-Fen Chen, Feng-Yan Wang, Jian-Ning Wang
J. Cancer 2019; 10(19): 4509-4521. doi:10.7150/jca.31045
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Elevated CD36 expression correlates with increased visceral adipose tissue and predicts poor prognosis in ccRCC patients
Wen-Hao Xu, Yuan-Yuan Qu, Jun Wang, Hong-Kai Wang, Fang-Ning Wan, Jian-Yuan Zhao, Hai-Liang Zhang, Ding-Wei Ye
J. Cancer 2019; 10(19): 4522-4531. doi:10.7150/jca.30989
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Mesenchymal Stem Cells Accelerate the Remodeling of Bladder VX2 Tumor Interstitial Microenvironment by TGFβ1-Smad Pathway
Qingya Yang, Jun Chen, Yaofeng Zhu, Zhishun Xu
J. Cancer 2019; 10(19): 4532-4539. doi:10.7150/jca.30788
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

HOXC10 promotes migration and invasion via the WNT-EMT signaling pathway in oral squamous cell carcinoma
Bo-Wen Dai, Zhi-Min Yang, Ping Deng, Yan-Rong Chen, Zhi-Jing He, Xi Yang, Sheng Zhang, Han-Jiang Wu, Zhen-Hu Ren
J. Cancer 2019; 10(19): 4540-4551. doi:10.7150/jca.30645
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Prognostic models based on postoperative circulating tumor cells can predict poor tumor recurrence-free survival in patients with stage II-III colorectal cancer
Dong Wang, Yingchi Yang, Lan Jin, Jin Wang, Xiaomu Zhao, Guocong Wu, Jinghui Zhang, Tiankuo Kou, Hongwei Yao, Zhongtao Zhang
J. Cancer 2019; 10(19): 4552-4563. doi:10.7150/jca.30512
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

A nomogram to predict prognosis of patients with unresected hepatocellular carcinoma undergoing radiotherapy: a population-based study
Li Zhang, Li Yan, Hao Niu, Jie Ma, Bao-Ying Yuan, Yu-Han Chen, Yuan Zhuang, Yong Hu, Zhao-Chong Zeng, Zuo-Lin Xiang
J. Cancer 2019; 10(19): 4564-4573. doi:10.7150/jca.30365
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Searching HPV genome for methylation sites involved in molecular progression to cervical precancer
Christine Kottaridi, Danai Leventakou, Abraham Pouliakis, Vasileios Pergialiotis, George Chrelias, Eugenia Patsouri, Andriani Zacharatou, Eleni Panopoulou, Vasileia Damaskou, Vasileios Sioulas, Charalambos Chrelias, Sofia Kalantaridou, Ioannis G. Panayiotides
J. Cancer 2019; 10(19): 4588-4595. doi:10.7150/jca.30081
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

The risk trajectory between preoperative fasting glucose and common digestive tract cancer-specific mortality in the FIESTA cohort involving 6865 Chinese patients
Dan Hu, Feng Peng, Xiandong Lin, Hejun Zhang, Yan Xia, Jinxiu Lin, Xiongwei Zheng, Wenquan Niu
J. Cancer 2019; 10(19): 4596-4602. doi:10.7150/jca.31184
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Long non-coding RNA TUG1 mediates 5-fluorouracil resistance by acting as a ceRNA of miR-197-3p in colorectal cancer
Meng Wang, Hanqing Hu, Yuliuming Wang, Quanlong Huang, Rui Huang, Yinggang Chen, Tianyi Ma, Tianyu Qiao, Qian Zhang, Hongyu Wu, Qingmin Chen, Dong Han, Guiyu Wang, Xishan Wang
J. Cancer 2019; 10(19): 4603-4613. doi:10.7150/jca.32065
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Predictors of the Survival of Primary and Secondary Older Osteosarcoma Patients
Zhan Wang, Bo Wu, Yuanxi Zhou, Xin Huang, Weibo Pan, Meng Liu, Xiaobo Yan, Nong Lin, Zhaoming Ye
J. Cancer 2019; 10(19): 4614-4622. doi:10.7150/jca.32627
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Patients with Gastric Polyps need Colonoscopy Screening at Younger Age: A Large Prospective Cross-Sectional Study in China
Shenghong Zhang, Danping Zheng, Zhiwei Yang, Liru Hong, Siew Chien Ng, Minrui Li, Shanshan Huang, Shengbing Wang, Li Li, Manying Li, Hongshi Zhang, Jinghua Lin, Bihui Zhong, Yi Cui, Minhu Chen
J. Cancer 2019; 10(19): 4623-4632. doi:10.7150/jca.32857
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Wnt3a protein overexpression predicts worse overall survival in laryngeal squamous cell carcinoma
Diekuo Zhang, Guo Li, Xiyu Chen, Qiancheng Jing, Chao Liu, Shanhong Lu, Donghai Huang, Yunyun Wang, Pingqing Tan, Jie Chen, Xin Zhang, Yuanzheng Qiu, Yong Liu
J. Cancer 2019; 10(19): 4633-4638. doi:10.7150/jca.35009
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Adverse Effect of Lymph Node Dissection in Metastatic Renal Cell Cancer Patients Treated with Cytoreductive Nephrectomy: A Contemporary Analysis of Survival
Dalong Cao, Yongqiang Huang, Chuankai Zhang, Junlong Wu, Leijun Yu, Hailiang Zhang, Guohai Shi, Dingwei Ye
J. Cancer 2019; 10(19): 4639-4646. doi:10.7150/jca.33923
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Correlation between Candidate Single Nucleotide Variants and Several Clinicopathological Risk Factors Related to Breast Cancer in Jordanian Women: A Genotype-Phenotype Study
Laith N. AL-Eitan, Doaa M. Rababa'h, Mansour A. Alghamdi, Rame H. Khasawneh
J. Cancer 2019; 10(19): 4647-4654. doi:10.7150/jca.33857
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Comparison of Three Radiobiological Models in Stereotactic Body Radiotherapy for Non-Small Cell Lung Cancer
Jia-Yang Lu, Zhu Lin, Pei-Xian Lin, Bao-Tian Huang
J. Cancer 2019; 10(19): 4655-4661. doi:10.7150/jca.33001
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

The long noncoding RNA KCNQ1DN suppresses the survival of renal cell carcinoma cells through downregulating c-Myc
Fan Yang, Qingjian Wu, Le Zhang, Wei Xie, Xiaoli Sun, Yan Zhang, Lei Wang, Qian Dai, Hua Yu, Qian Chen, Halei Sheng, Jing Qiu, Xiaomei He, Hongming Miao, Fengtian He, Kebin Zhang
J. Cancer 2019; 10(19): 4662-4670. doi:10.7150/jca.29280
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Evaluation of Targeted Agents for Advanced and Unresectable Hepatocellular Carcinoma: A Network Meta-Analysis
Tao Guo, Pengpeng Liu, Jian Yang, Ping Wu, Baiyang Chen, Zhisu Liu, Zhen Li
J. Cancer 2019; 10(19): 4671-4678. doi:10.7150/jca.32828
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Glutathione S-transferase genes variants and glioma risk: A case-control and meta-analysis study
Weiping Liu, Hongyu Long, Mengqi Zhang, Yanjing Wang, Qiong Lu, Haiyan Yuan, Qiang Qu, Jian Qu
J. Cancer 2019; 10(19): 4679-4688. doi:10.7150/jca.29398
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Prognostic value of lymph nodes ratio in patients with stage III ovarian clear cell carcinoma: A retrospective study of patients in Southwest China
Dan Nie, Xiguang Mao, Zhengyu Li
J. Cancer 2019; 10(19): 4689-4694. doi:10.7150/jca.29896
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

MiR-486-5p inhibits IL-22-induced epithelial-mesenchymal transition of breast cancer cell by repressing Dock1
Hongli Li, Qingjie Mou, Peirui Li, Zhiyi Yang, Zhaoyan Wang, Jie Niu, Yuanyuan Liu, Zhiliang Sun, Shijun Lv, Baogang Zhang, Chonggao Yin
J. Cancer 2019; 10(19): 4695-4706. doi:10.7150/jca.30596
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Expression profile analysis of prognostic long non-coding RNA in adult acute myeloid leukemia by weighted gene co-expression network analysis (WGCNA)
Cun-Te Chen, Pei-Pei Wang, Wen-Jian Mo, Yu-Ping Zhang, Wei Zhou, Ting-Fen Deng, Ming Zhou, Xiao-Wei Chen, Shun-Qing Wang, Cai-Xia Wang
J. Cancer 2019; 10(19): 4707-4718. doi:10.7150/jca.31234
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Colorectal Cancer Is Associated with a Deficiency of Lipoxin A4, an Endogenous Anti-inflammatory Mediator
Haojing Liu, Ji Zeng, Wei Huang, Qiang Xu, Duyun Ye, Rui Sun, Dongxin Zhang
J. Cancer 2019; 10(19): 4719-4730. doi:10.7150/jca.32456
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Reviews

Oncolytic Bacteria and their potential role in bacterium-mediated tumour therapy: a conceptual analysis
Yuqing Wang, Wenxuan Guo, XiaoLi Wu, Ying Zhang, Ciaran Mannion, Anatoli Brouchkov, Yan-Gao Man, Tingtao Chen
J. Cancer 2019; 10(19): 4442-4454. doi:10.7150/jca.35648
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Effect of HPV Infection on the Occurrence and Development of Laryngeal Cancer: A Review
Dongli Yang, Yong Shi, Yemei Tang, Hongyu Yin, Yujia Guo, Shuxin Wen, Binquan Wang, Changming An, Yongyan Wu, Wei Gao
J. Cancer 2019; 10(19): 4455-4462. doi:10.7150/jca.34016
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Cellular Interactions in the Tumor Microenvironment: The Role of Secretome
Bianca Rodrigues da Cunha, Célia Domingos, Ana Carolina Buzzo Stefanini, Tiago Henrique, Giovana Mussi Polachini, Pedro Castelo-Branco, Eloiza Helena Tajara
J. Cancer 2019; 10(19): 4574-4587. doi:10.7150/jca.21780
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]